ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 1

การจัดประชุมผู้วิจัย ได้ดำเนินการไป 3 ครั้ง คือ

1.) ผู้ประสานงานฝ่ายศรีลังกา คือ Venerable Assoc. Prof. Dr. W. Piyaratana เดินทางไปประสานงานกับผู้แปลอื่น ๆ และได้รายงานกับมาทาง E-mail กลุ่ม ว่ามีผู้แปลเพิ่มขึ้นอีก 4 รูป/คน (รายชื่อในภาคผนวก) และมีผู้รับผิดชอบในการแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากการแปลพระสุตตันตปิฎก ให้เสร็จสิ้นก่อน

2.) ในการจัดทำโครงการแปลเป็นภาษาไทย มีการจัดประชุมชี้แจง เพื่อสอบถามผู้รับผิดชอบในการแปล 1 ครั้ง พร้อมกำหนดรายชื่อผู้แปลที่รับผิดชอบว่าทั้งหมดมี 25 รูป/คน ที่วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3.) มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แปลเป็นภาษาไทย และผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษ โดย Venerable Assoc. Prof. Dr. W. Piyaratana และ Dr. Samantha เป็นตัวแทนฝ่ายศรีลังกา เดินทางมาร่วมประชุมกับผู้แปลฝ่ายไทย 25 รูป/คน ที่วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี เป็นผู้ประสานงานของทั้ง 2 ฝ่าย