ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2

เป็นกิจกรรมที่ว่าด้วย การจัดทำโครงการแปลชุดที่ 1 คือ พระสุตตันตปิฎก 5 เล่ม (พระไตรปิฎก เล่มที่ 29-30) และพระวิจัยปิฎก 8 เล่ม (พระไตรปิฎก เล่มที่ 1-8) จากผลดำเนินงานได้พบว่า การดำเนินงานการแปลเป็นภาษาไทย ได้แปลเสร็จแล้วพร้อมจัดแบ่งพิมพ์เป็นรูปเล่ม 2 เล่ม อีก 3 เล่ม อยู่ระหว่างการดำเนินการแปลให้แล้วเสร็จ

สำหรับการแปลเป็นภาษาอังกฤษที่คณะผู้แปลได้ดำเนินการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรับงานไปแปล เพื่อนำมาถ่ายทอดต่อไปนั้น อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด 25 เล่ม ความแตกต่างในการนับก็คือ จำนวนเล่มของศรีลังกาและของไทยไม่เท่ากัน ผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษ จึงมอบหมายผู้แปล แบ่งกันตามหมวด คือ พระสูตร จะมี 5 หมวด คือ ทีฆนิกายมัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย การแปลที่เป็นเล่มแล้วจึงกระจายอยู่ในทุกหมวด ผู้ประสานงาน คือ Dr. Piyaratana รายงานว่า ที่แปลสมบูรณ์แล้วจะมี 6 เล่ม ที่พร้อมจะพิมพ์เป็นเล่มย่อยที่เหลืออยู่ระหว่างการแปลซึ่งคาดว่า เดือนมีนาคม 2561 จะนำส่งต้นฉบับให้สำหรับพระวินัยปิฎก ซึ่งมีอยู่ 8 เล่ม มีการแปลพระวินัยปิฎก เล่ม 1 อยู่ระหว่างการตรวจทานและแก้ไขคำผิด ทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาดำเนินการ 3 เดือน