ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 3

เป็นการจัดประชุมผู้วิจัย เพื่อติดตามความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ในการดำเนินกิจกรรมที่ 3 นี้ คณะผู้ดำเนินการแปลเป็นภาษาไทย จำนวนหนึ่งพร้อมผู้ประสานงานเดินทางไปจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ในเดือนที่ 5 ของแผนดำเนินงานตลอดโครงการ ผู้ประสานงานฝ่ายศรีลังกาคือ Dr. Piyaratana พร้อมด้วยผู้ประสานงานโครงการคือ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี เดินทางไปประชุมกับผู้แปลฝ่ายศรีลังกา สถานที่ประชุมคือ มหาวิทยาลัย Jayewardenepura ศรีลังกา

ในภาพดังกล่าว มีผู้เดินทางจากประเทศไทยในฐานะเป็นผู้แทนของการแปล เป็นภาษาไทย 2 คน มีผู้ประสานงานฝ่ายศรีลังกา คือ Dr. Piyaratana และผู้ประสานงานโครงการ ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายศรีลังกาประกอบด้วย พระภิกษุและคฤหัสถ์รวม 8 รูป/คน เป็นผู้แทนของผู้แปลทั้งหมด 15 คน ระหว่าง 9-11 กันยายน 2560