ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 4

เป็นการนำพระไตรปิฎกฉบับแปลส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และคัดเลือกมาจัดทำเป็นนวัตกรรม และกิจกรรมเผยแพร่ โดยผู้ตรวจสอบการแปลเป็นภาษาไทย คือ หัวหน้าโครงการ-พระเทพปริยัติเมธี และผู้ตรวจสอบการแปลเป็นภาษาอังกฤษ คือ Venerable Assoc. Prof. Dr. W. Piyaratana แล้วนำมาเสนอในที่ประชุมซึ่งตกลงกันว่า จะใช้เนื้อหาในพระสูตร เล่ม 1 จำนวนหนึ่ง สำหรับการนำมาเป็นคู่มือในการถ่ายทอดสำหรับการศึกษาการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และจะใช้เนื้อหาในพระสูตร หมวดสังยุตตนิกาย จำนวนหนึ่งมาจัดทำเป็นตัวอย่างและคู่มือในการศึกษาความหมายของการแปลเป็นภาษาไทย