ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 5

เป็นกิจกรรมของการจัดทำข้อมูลเผยแพร่ที่เป็นรูปเล่ม และเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสำหรับกิจกรรมนี้คณะผู้ดำเนินการได้จัดทำรูปเล่มที่เป็นตัวอย่างของฉบับที่แปลสมบูรณ์ทั้งที่แปลเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่ได้จัดทำเป็นรูปเล่มสำหรับพกพา 8 เล่ม กล่าวคือ พระไตรปิฎก ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ จาก 1 เล่ม ได้แบ่งทำเป็นรูปเล่ม 4 เล่ม และฉบับแปลเป็นภาษาไทยก็เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากการจัดทำรูปเล่มหากจะทำทุกเล่มที่แปลแล้ว มีค่าใช้จ่ายและใช้เวลาสูงและนานมาก จึงได้จัดทำเป็นตัวอย่างเป็นบางส่วน แต่ที่ได้จัดทำเป็นเอกสารประกอบการดำเนินกิจกรรม นอกจากหนังสือฉบับแปล 8 เล่ม คณะผู้ดำเนินการได้จัดทำคู่มือการศึกษาพระไตรปิฎกฉบับแปล บทสรุป เนื้อหาสาระที่ปรากฏในพระไตรปิฎกฉบับแปลเล่มที่ 9 หรือพระสูตร เล่ม 1 (ภาคผนวกท้ายเล่ม)