ประโยชน์ที่ได้รับ

1. จากการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถได้พระไตรปิฎกฉบับแปล ที่สามารถนำไปศึกษาและเรียนรู้ความหมายของภาษาบาลีได้ทันที

2. ทำให้วิทยาเขตนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนา ได้โอกาสในการนำพระไตรปิฎก ฉบับแปลไปเป็นเอกสาร หนังสือ ตำรา ในการศึกษาภาษาบาลี และพุทธศาสนา

3. ทำให้ผู้ได้เรียนรู้จากระบบออนไลน์ ได้สามารถซักถาม และโต้ตอบกับคณะผู้แปล จากเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นให้บริการ