วัตถุประสงค์ของโครงการระยะที่ 2

1) เพื่อให้มีการจัดทำการแปลพระไตรปิฎก จำนวน 45 เล่ม เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในลักษณะ คำต่อคำ (word by word translation)

2) เพื่อให้การจัดทำการแปลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อยู่ในรูปเล่มของเอกสาร และบทแปลออนไลน์ เพื่อใช้ทำการถ่ายทอดในวงกว้าง

3) เพื่อนำพระไตรปิฎกฉบับแปลทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มาจัดทำรูปเล่มขนาดพกพา และศึกษาได้ง่าย

4) เพื่อทำการถ่ายทอดพระไตรปิฎกฉบับแปล ในรูปของกิจกรรม ทั้งภายในประเทศสำหรับคนไทย และในรูปของออนไลน์ สำหรับผู้สนใจโดยเฉพาะคนไทยในต่างประเทศ และชาวต่างประเทศในประเทศนั้น ๆ