วิธีการดำเนินงาน

การดำเนินงานของคณะผู้วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ร่วมกันจัดทำขั้นตอนของการปฏิบัติงานตามลำดับ ดังนี้

1. หลังจากการลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการประชุมชี้แจง เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการได้ผลงานวิจัยมาเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการถ่ายทอด โดยได้ตกลงว่า

1.1 ในส่วนของการนำผลงานการวิจัย ที่เป็นการแปลพระไตรปิฎกจากบาลีเป็นภาษาอังกฤษ ที่ฝ่ายบุคลากรและพระคุณเจ้าจากประเทศศรีลังกา เป็นผู้รับผิดชอบได้มีผู้ประสานงานที่เป็นพระสงฆ์ศรีลังกา มาประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย เป็นผู้ติดต่อกับพระสงฆ์และคณาจารย์ทางพุทธศาสนาที่รับหน้าที่เป็นผู้แปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษ ในการติดตามความก้าวหน้า และทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการรวบรวมข้อมูล และตรวจทานรูปแบบการจัดเข้าเล่ม พระภิกษุคือ Venerable Assoc. Prof. Dr. W. Piyaratana

1.2 ในส่วนของการนำผลงานวิจัย ที่เป็นการแปลพระไตรปิฎกจากบาลีเป็นภาษาไทย เป็นความรับผิดชอบของบุคลากรและพระคุณเจ้า สายวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยมีหัวหน้าโครงการ พระเทพปริยัติเมธี รศ., ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตปัจจุบันเป็นผู้ประสานงานและบรรณาธิการ ตรวจสอบความถูกต้อง

1.3 คณะผู้ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี (อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจจุบัน) ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานติดต่อกับคณะผู้แปล ทั้งที่แปลเป็นไทยและอังกฤษ และให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดเตรียมการจัดทำรูปเล่ม และการเผยแพร่กิจกรรมออนไลน์ของโครงการ รวมทั้งเป็น ผู้ประสานงานในการจัดประชุมคณะผู้ดำเนินงานอีกด้วย

2. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานในส่วนที่เป็นการประชุมทำความเข้าใจในการดำเนินการ ได้กำหนดในคณะดำเนินการว่า จะเป็นการประชุมชี้แจงโดยมีผู้ประสานงานของทั้งฝ่ายไทย และฝ่ายศรีลังกา ทำหน้าที่แจ้งข่าวถึงข้อตกลงในเรื่องระยะเวลาการแปล การนำผลงานวิจัยคือ การแปลมาจัดทำกิจกรรม การกำหนดรูปแบบของกิจกรรมในรายละเอียด การกำหนดเวลาในการติดตาม การมอบหมายผู้รับผิดชอบในการแปล และร่วมเป็นวิทยากร การจัดทำคู่มือร่วมกัน เป็นต้น โดยกำหนดให้แล้วเสร็จในเดือนแรกของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ

3. การดำเนินการแปลโดยคณะผู้วิจัย กำหนดว่าจะมีการมอบหมายให้แต่ละผู้ดำเนินการเลือกเล่มแปลจากพระไตรปิฎก ตามความสมัครใจว่าจะแปลโดย รูป/คน ละกี่เล่ม โดยจะมีการตรวจสอบโดยผู้ประสานงานของทั้งฝ่าย ศรีลังกา และฝ่ายวิทยาเขตนครสวรรค์ เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อที่ประชุมทุกระยะ 3 เดือน และส่งรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตามแผนปฏิบัติงานที่เสนอไว้

4. การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับค่าใช้จ่ายในการแปลการพิมพ์ และการจัดหน้าเพื่อทำเป็นรูปเล่ม ได้กำหนดว่า 1,000 U$ สำหรับการแปลเป็นภาษาอังกฤษต่อเล่ม และ 20,000 บาท สำหรับการแปลเป็นภาษาไทยต่อเล่ม โดยคิดจาก 45 เล่ม เป็นเล่มต้นฉบับ เนื่องจากจำนวนเล่มของพระไตรปิฎกในภาษาบาลีของศรีลังกา และจำนวนเล่มพระไตรปิฎกของไทย จะไม่เท่ากัน

5. การจัดทำรูปเล่มของพระไตรปิฎกฉบับแปล แบ่งออกเป็น 4 เล่มย่อย สำหรับพระไตรปิฎกต้นฉบับ 1 เล่ม ด้วยขนาดหน้ากระดาษ A4 โดยขนาดเล่มของแต่ละเล่มย่อยจะมีความหนาอย่างต่ำ 400 หน้า สำหรับการจัดทำรูปเล่มของพระไตรปิฎกฉบับแปล จะจัดทำในรูปของหนังสือ และสื่อออนไลน์สำหรับการดำเนินกิจกรรม และการเผยแพร่

6. กิจกรรมที่ดำเนินการครั้งที่ 1 จัดทำเป็น การบรรยายการเสวนา และการสนทนาเกี่ยวกับการใช้คู่มือ การศึกษารูปเล่มในรายละเอียด เป็นการจัดกิจกรรมที่เป็นการอบรมในรูปของหลักสูตรระยะสั้น ที่ต่อเนื่องกัน 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น ภิกษุ และคฤหัสถ์ผู้สนใจ ครั้งละไม่ต่ำกว่า 125 รูป/คน ต่อจากนั้นจะเป็นการนำเสนอในรูปของกิจกรรมเผยแพร่ทางออนไลน์ โดยมีวิทยากรเป็นผู้อธิบายการใช้คู่มือ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และจะมีการบรรจุข้อมูลที่เอกสารแปล เป็นตัวอย่างให้ผู้สนใจแจ้งความจำนงขอสำเนาฉบับเต็มต่อไป ซึ่งจะต้องมีการจัดทำเว็บไซต์ของโครงการต่างหาก