ประวัตินักวิจัย

1. ประวัติหัวหน้าโครงการ

    หัวหน้าโครงการ พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร.
(พระพุทธศาสนาดุษฎีบัณฑิต, รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต)
PhraTheppariyattimedhi, Assist. Prof. Dr.
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์
(ผู้อำนวยการวิทยาสงฆ์นครสวรรค์)
เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
หน่วยงานที่สังกัด วิทยาเขตนครสวรรค์ (วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถานที่ติดต่อ วิทยาเขตนครสวรรค์ (วิทยาลัยสงฆ์นครวรรค์)
99 หมู่ 6 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 087-738-8873 โทรสาร. 0-5621-9998
Email. Saritp2501@gmail.com2. ประวัติผู้ร่วมงานของโครงการ1. Ven. Dr. WalmoruwePiyaratana
Lecturer. Faculty of Buddhism, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Wangnoi. Ayudhya, Thailand
Tel: 081-255-6447 Email: Diyaratana 10@vaho๐.com
2. Ven. Dr. DeniyayePannalokathero Senior Lecturer.
Department of Pali& Buddhist Studies. University of Kelaniya
Keianiya. Sri Lanka
Email: deniyaye2Q13๏gmail.cpm
3. Ven. Dr. MoragollagameUparathanaThero Senior Lecturer
Department of Pali& Buddhist Studies, Buddhist SPali University,
Homagama, Sri Lanka
Email: moragollagamau@gmail.com
4. Ven. Dr. MedagampitiyeWijilhadhamma Senior Lecturer,
Department of Pali & Buddhist Studies. University of Sri Jayawardhanapura, Sri Lanka
5. Ven. Dr. KongaiaPannaloka Lecturer
Department of Pali& Buddhist Studies. University of Kelaniya,
Kelaniya. Sri Lanka
Email: venpenalui&gmail.com
6. Ven BeliatteMetteyoThero
Ph.D. Candidate, MCU, Wangnoi, Ayudhya
7. Mr. ArunaKeerthGamage
Senior Lecturer, Post Graduate Institute, Colombo, Sri Lanka
Enail: arunakgamage@gmail.com
8. Dr. H.M. Mahinda Heralh
Senior Lecturer, Department of Pali& Buddhist Studies.
University of Peradeniya. Peradeniya. Sri Lanka
Email: mahindaherat@gmail.com
9. Dr. M. Princy Peiris
Senior Lecturer / visiting Lecturer, Department of Pali& Buddhist Studies.
University of Kelamya/ University of Peradeniya. Sri Lanka
Email: merlinpeiris@yahoo.com
10. Dr. Vijitha Kumara
Lecturer, Department of Buddhist Studies, Faculty of Mahidol University,
Salaya, Bangkok, Thailand
11. Mr. Samantha Rajapaksha
Co-editor, Dhamchai Tripitaka Edition. Wat Dhammakaya, Thailand
12. Ven. K. Vajira Senior Lecturer,
Department of Pali & Buddhist Studies. University of Sri Jayawardhanapura, Sri Lanka
13. Prof. U. Maddegama Senior Lecturer,
Department of Pali & Buddhist Studies. University of Sri Jayawardhanapura, Sri Lanka
14. Ven. L. Ariyadhamma Senior Lecturer,
Department of Pali & Buddhist Studies. University of Sri Jayawardhanapura, Sri Lanka
15. Ven. G. Dhamminda Senior Lecturer,
Department of Pali & Buddhist Studies. University of Sri Jayawardhanapura, Sri Lanka
16. Ven. Candaratana Senior Lecturer,
Department of Pali & Buddhist Studies. University of Sri Jayawardhanapura, Sri Lanka
17. พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร.
(พระพุทธศาสนาดุษฎีบัณฑิต, รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต)
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์
18. พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ (PraSrisuthamnivit)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
19. พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี (Phramaha Hai Thammamethee)
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทร. 081-972-9475. Email: hai_thammamethee@hotmail.com
20. ผศ.ดร. วรกฤต เถื่อนช้าง (Assist. Prof. VorakitThuenchang)
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
โทร. 084-619-6994. Email: dor.torthantaigmail.com
21. อาจารย์วัฒนะ กัลป์ยาณ์พัฒนกุล
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Email: Watthana2550@gmail.com
22. ผศ. ดร.รังษี สุทนต์
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
23. รศ. ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
24. ผศ. อานนท์ เมธีวรฉัตร
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
25. พระมหาอุดร อตฺตโร, ดร.
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
26. ดร.อานนท์ เหล็กดี
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
27. พระศรีสุทธิพงษ์, ดร.
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
28. อาจารย์ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
29. พระมหานคร อมรเมธี
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
30. พระมหาภาราดร วชิรเมธี
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
31. ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
32. ดร.ณวพงษ์ นิติภูวนนท์
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
33. ผศ.รังษี สุทนต์
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
34. พระมหายรรยง สุรปญฺโญ, ดร.
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
35. พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
36. อาจารย์จรรยา ลินลา
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
37. พระศรีสมโพธิ, ดร.
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
38. พระครูสิริคีรีรักษ์, ดร.
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
39. ผู้ตรวจสอบโครงการและบรรณาธิการ
ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
245/69 ถนนบรมไตรโลกนาถ) จ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
โทร./โทรสาร. 055-259-698 มือถือ. 081-887-4484
Email: kanchana19@yahoo.com
40. ดร.บุญส่ง กวยเงิน
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทร/โทรสาร 055-968-674 มือถือ 081-740-6629
Email: off12bs@hotmail.com
41. นางสาวภารดี อาจละสุทธิ์
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทร/โทรสาร 055-968-674 มือถือ 081-655-9368
Email: pharadeee@gmail.com