ขอบเขตของการถ่ายทอดเทคโนโลยี

1. การแปลดำเนินการในรูปของการวิจัย คือ เป็นการจัดทำในรูปเอกสารสำหรับศึกษาความหมายของคำในภาษาบาลี และทำการวิเคราะห์สังเคราะห์ให้ออกมาในรูปของคู่มือ บทสรุปที่ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญของแต่ละเล่ม ในจำนวน 25 เล่ม สำหรับระยะที่ 2

2. พระไตรปิฎก คือ คัมภีร์ที่บรรจุพระธรรม และพระวินัยของพุทธศาสนาเถรวาท จากต้นฉบับภาษาบาลีอักษรไทย และอักษรโรมัน

3. เนื้อหาขององค์ความรู้ที่นำไปถ่ายทอดเป็นวิทยาทาน จะประกอบด้วยภาษาบาลี แต่ละคำที่ปรากฎในพระไตรปิฎก ตามด้วยคำแปลเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้ผู้ศึกษาเรียนรู้ได้ทันทีว่า คำไหน แปลว่าอะไร โดยมุ่งหมายให้การเรียนรู้ศัพท์แต่ละคำเป็นที่ชัดเจน

4. กิจกรรมการถ่ายทอด จะเป็นการอธิบายการใช้คู่มือ และสรุปเนื้อหาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกแต่ละเล่ม โดยจะถ่ายทอดเล่มที่แปลเสร็จและจัดทำรูปเล่มเรียบร้อยแล้วเป็นเบื้องต้น