การจัดการความรู้พระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนาเพื่อการเผยแพร่สู่ระดับสากล

โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย และนวัตกรรม เรื่อง “โครงการเผยแพร่พระไตรปิฎก ในพระพุทธศาสนาสู่สากล ระยะที่ 2” (Project for Buddhism Tipitaka Propagation to Worldwide , Phase 2) เป็นโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนเป็นทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2560 และเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเป็นทุนอุดหนุนระยะที่ 2 ต่อจากทุนอุดหนุน ประจำปี 2559 โดยมีผู้ดำเนินโครงการ ประกอบด้วย ผู้แปล จำนวน 15 รูป/คน จากมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แปลจากพระไตรปิฎกฉบับบาลี เป็นภาษาอังกฤษ และผู้แปล จำนวน 19 รูป/คน จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แปลจากพระไตรปิฎก ฉบับบาลีเป็นภาษาไทย ในรูปของโครงการวิจัยที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่ระดับชาติและระดับสากลต่อไป